بازدید از نمایشگاه مرکزی تنها با هماهنگی قبلی و دریافت کد بازدید از طریق SMS امکانپذیر میباشد.

جهت دریافت کد فوق با شماره های 88215460 و 88215461 تماس حاصل نمایید.

بازدید از نمایشگاه مرکزی تنها با هماهنگی قبلی و دریافت کد بازدید از طریق SMS امکانپذیر میباشد.

جهت دریافت کد فوق با شماره های 88215460 و 88215461 تماس حاصل نمایید.